CTBUH摩天大楼中心目前处于翻译过程中。许多有关世界及中国最高建筑的信息已翻译完成。然而,一些资源例如:论文和视频还未被翻译。我们仍在完成这部分工作,感谢您的耐心。

Housing & Development Board

访问Housing and Development Board会员页面浏览综合信息

Housing and Development Board为CTBUH中级会员级别。

访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
3584 1   COM 达士岭 新加坡 (新加坡) 163 535 51 2009 混凝土 住宅
3582 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1A 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
3583 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1B 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
3585 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1D 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
3586 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1E 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
3587 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1F 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
3588 2   COM The Pinnacle@Duxton Block 1G 新加坡 (新加坡) 159.7 524 50 2009 混凝土 住宅
24573 8   PRO Dawson C3 Block 32 新加坡 (新加坡) 153 502 47 2020 住宅
24574 8   PRO Dawson C3 Block 33-34 新加坡 (新加坡) 153 502 47 2020 住宅
14117 10   COM SkyVille @ Dawson 新加坡 (新加坡) 148 485 47 2015 混凝土 住宅
16986 11   COM SkyTerrace @ Dawson Block 89 新加坡 (新加坡) 142.3 467 43 2015 混凝土 住宅
19970 11   COM SkyTerrace @ Dawson Block 90 新加坡 (新加坡) 142.3 467 43 2015 混凝土 住宅
19968 11   COM SkyTerrace @ Dawson Block 91 新加坡 (新加坡) 142.3 467 43 2015 混凝土 住宅
19969 11   COM SkyTerrace @ Dawson Block 92 新加坡 (新加坡) 142.3 467 43 2015 混凝土 住宅
19971 11   COM SkyTerrace @ Dawson Block 93 新加坡 (新加坡) 142.3 467 43 2015 混凝土 住宅
34509 16   COM Kampung Admiralty 新加坡 (新加坡) 61 200 11 2017 混凝土 其它 / 其它 / 住宅 / 医院 / 零售
24571 17   PRO Dawson C3 Block 30 新加坡 (新加坡) - - 45 2020 住宅
24576 17   PRO Dawson C3 Block 36-37 新加坡 (新加坡) - - 45 2020 住宅
24572 19   PRO Dawson C3 Block 31 新加坡 (新加坡) - - 27 2020 住宅
24575 19   PRO Dawson C3 Block 35 新加坡 (新加坡) - - 27 2020 住宅